"> ');

Voorwaarden                                                            

 

Algemene Voorwaarden van Niet-reanimeren, gevestigd te Hollands Kroon.

 

Versie geldig vanaf 01-01-2010

 

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Niet-reanimeren. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Niet-reanimeren. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Niet-reanimeren behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. De betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden. Na ontvangst van de betaling zal de orderverwerking plaatsvinden. Alleen bij schriftelijke bestellingen kan er later worden betaald, omdat dan de factuur met de bestelling wordt meegestuurd. Er zal bij schriftelijke bestellingen een betalingsverzoek verzonden worden via email, of een factuur achteraf. Indien er, via een door de klant verstrekt emailadres, door Niet-reanimeren d.m.v. email een betalingsverzoek wordt verzonden naar de koper en er niet wordt gereageerd, dan behoudt Niet-reanimeren het recht om een bestelling te annuleren. Dit zal pas na meerdere pogingen tot het opnemen van contact worden gedaan. 

 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Niet-reanimeren erkend.

 

1.4 Niet-reanimeren garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 

2. Levering

 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Niet-reanimeren bestellingen tenminste binnen 30 dagen/of de aangegeven termijn uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), door een drukke periode, of er is om andere redenen vertraging ontstaan is, dan kan een bestelling niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Meestal zal binnen enkele dagen na de bestelling door Niet-reanimeren gereageerd worden via het door de klant doorgegeven emailadres. Soms zijn artikelen tijdelijk niet leveren en duurt het iets langer. Dit zal altijd altijd gecommuniceerd worden.

 

2.3 Aan de leveringsplicht van Niet-reanimeren zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Niet-reanimeren geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

 

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. In het algemeen mag de klant ervan uitgaan dat deze termijnen aangehouden zullen worden.

 

 

 

3. Prijzen

 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's. Vanwege de Kleine Ondernemersregeling (KOR) vermelden wij geen BTW op de website en ook niet op de facturen.

 

 

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit geldt uitsluitend voor artikelen waarop geen afbeelding of tekst is aangebracht op verzoek van de consument. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Niet-reanimeren heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Niet-reanimeren. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient bij voorkeur te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Niet-reanimeren er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Het is echter mogelijk om, na ontvangst, het artikel in de originele verpakking te retourneren, waarbij 'retour afzender' aan de voorzijde vermeldt dient te worden. Er is dan voor de klant geen postzegel benodigd.

 

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Niet-reanimeren aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Niet-reanimeren slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

 

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 

·         artikelen die op verzoek van de klant zijn gegraveerd, of zodanig zijn bewerkt dat ze niet meer opnieuw verkoopbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld bij niet-reanimerenpenningen het geval.

 

·         diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen.

 

·         goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.

 

·         goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

 

·         voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, vooral vanwege de hygiëne. Een stoffen armband is een voorbeeld daarvan. Ook zijn als gevolg van de COVID-19 pandemie de hygiene criteria hiervan aangescherpt.

 

 

 

5. Gegevensbeheer

 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Niet-reanimeren, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Niet-reanimeren. Niet-reanimeren houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

 

5.2 Niet-reanimeren respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 

 

6. Garantie

 

6.1 Niet-reanimeren garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

6.2 De garantietermijn van Niet-reanimeren komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Niet-reanimeren is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

 

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Niet-reanimeren) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Niet-reanimeren. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Niet-reanimeren schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

6.4 Indien klachten van de afnemer door Niet-reanimeren gegrond worden bevonden, zal Niet-reanimeren naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Niet-reanimeren en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Niet-reanimeren) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Niet-reanimeren gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Niet-reanimeren voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Niet-reanimeren in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Niet-reanimeren en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

 

 

7. Aanbiedingen

 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Niet-reanimeren zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Niet-reanimeren slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

7.4 Aanbiedingen van Niet-reanimeren gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

7.5 Niet-reanimeren kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 

 

8. Overeenkomst

 

8.1 Een overeenkomst tussen Niet-reanimeren en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Niet-reanimeren op haalbaarheid is beoordeeld.

 

8.2 Niet-reanimeren behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

8.3 Niet-reanimeren behoudt zich het recht voor om bij onvolledige bestellingen, na meerdere tevergeefse berichten met daarin het verzoek om aanlevering van deze gegevens, om deze bestelling te annuleren. Een door de klant voldane betaling zal dan worden terugbetaald, na aftrek van de verzendkosten.

 

 

 

9. Afbeeldingen en specificaties

 

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Niet-reanimeren gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De klant mag er van uitgaan dat de op de website en op het bestelformulier aangegeven afmetingen een juiste indicatie geven.

 

 

 

10. Overmacht

 

10.1 Niet-reanimeren is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, plotselinge overweldigende drukte door media-aandacht, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Niet-reanimeren alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, drukte bij de Post voorafgaand aan de Feestdagen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

Vanzelfsprekend zal Niet-reanimeren er alles aan doen om bij deze gevallen van overmacht te blijven communiceren met de klant, zodat deze hierover ingelicht wordt.

 

10.3 Niet-reanimeren behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Niet-reanimeren gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

10.4 Indien Niet-reanimeren bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

 

11. Aansprakelijkheid

 

11.1 Niet-reanimeren is niet aansprakelijk voor lichamelijke schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten, of door allergische reacties.

 

Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. Zoekt u bij vragen of twijfel aub contact met Niet-reanimeren.

 

11.2 Niet-reanimeren is er niet aansprakelijk voor dat er onverhoopt toch reanimatie plaatsvindt, ondanks het dragen van een niet-reanimerenpenning van Niet-reanimeren, alsmede daaruit voortvloeiend lichamelijk letsel.

 

11.3 Niet-reanimeren is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel als gevolg van het dragen van een niet-reanimerenpening.

 

11.4 Niet-reanimeren gaat ervan uit dat de toekomstige drager van de niet-reanimerenpenning goed geïnformeerd is en dat deze laatste diens huisarts en naasten ingelicht heeft.

 

 

 

12. Eigendomsvoorbehoud

 

12.1 Eigendom van alle door Niet-reanimeren aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Niet-reanimeren zolang de afnemer de vorderingen van Niet-reanimeren uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Niet-reanimeren wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

12.2 De door Niet-reanimeren geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Niet-reanimeren of een door Niet-reanimeren aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Niet-reanimeren haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

12.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Niet-reaimeren zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

12.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Niet-reanimeren.

 

 

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Niet-reanimeren en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar kennis, tenzij Niet-reanimeren er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.